Skip to content
Pokaż menu

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI


Serwis internetowy www.beactivetv.pl("serwis") prowadzony jest przez Spółkę „BEBIO” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie pod adresem: 02-675 WARSZAWA, ul. Wołoska 7 (NIP: 5252533572, REGON: 146181882, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, dla m.st. w Warszawie pod numerem KRS: 424933), zwana dalej „Prowadzącym Serwis”.

I. Zasady polityki prywatności WYPOŻYCZALNI INTERNETOWEJ

§ 1

1. Polityka prywatności serwisu internetowego www.beactivetv.pl (zwanego dalej „serwisem” lub „wypożyczalnią internetową”) stanowi zbiór zasad odnoszących się do prywatności oraz plików cookie w zakresie korzystania ze stron internetowych serwisu.

2. Użytkownikiem serwisu jest każdy kto z serwisu korzysta, w tym w szczególności: przegląda serwis, dokonuje zamówień, rejestruje konto, loguje się.

3.Korzystanie ze strony internetowej serwisu oznacza, iż użytkownik akceptuje postanowienia niniejszej Polityki Prywatności.

4.Polityka Prywatności serwisu ma na celu:

a) udzielenie użytkownikom serwisu informacji o sposobie ochrony prywatności w ramach serwisu, w tym zasad zbierania i wykorzystania informacji o użytkownikach;

b) udzielenie informacji o sposobach i zasadach wykorzystywania plików cookie w serwisie stosownie do regulacji ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 243, ze zm.) – zwanej dalej „prawem telekomunikacyjnym”;

c) podkreślenie szczególnej uwagi, jaką Prowadzący Serwis przywiązuje do ochrony prywatności użytkowników serwisu, której standard wyznaczony jest przez przepisy obowiązującego prawa.5. Prowadzący Serwis informuje, iż serwis może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. W razie przekierowania pod inny adres www, rekomenduje się, aby użytkownik zapoznał się z postanowieniami polityki prywatności obowiązującymi na tych stronach internetowych, które mogą różnić się od Polityki Prywatności przyjętej w serwisie. W razie braku takich postanowień w ramach stron/serwisów zewnętrznych – zaleca się kontakt z administratorem w celu zapoznania się zasadami polityki prywatności obowiązującymi pod określonymi adresami www.

6. Prowadzący Serwis informuje, iż powołał Administratora Bezpieczeństwa Informacji, który prowadzi rejestr zbiorów danych przetwarzanych przez administratora danych.


§ 2

1. Warunkiem gromadzenia, przetwarzania, wykorzystywania i przechowywania danych osobowych użytkownika serwisu, w tym danych kontaktowych jest uzyskanie zgody użytkownika.

2. Podane dane kontaktowe – obowiązkowo przy rejestracji: e-mail, opcjonalnie (w ustawieniach profilu): imię, nazwisko, – za zgodą użytkownika mogą być wykorzystywane do informowania o oferowanych produktach lub usługach, które w ocenie Prowadzącego Serwis mogą być przydatne dla użytkowników jak również w celach marketingowych.

3. Zgoda na wysyłanie informacji drogą elektroniczną stosownie do przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1422, ze zm.) lub przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych może zostać wyrażona między innymi poprzez:


 1. rejestrację w serwisie

 2. zawarcie umowy z Prowadzącym Serwis.

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez Prowadzącego Serwis wyłącznie w celu świadczenia usług objętych ofertą Prowadzącego Serwis, w tym drogą elektroniczną lub nawiązania z użytkownikiem kontaktu w celu przystąpienia do świadczenia powyższych usług.

5. Podanie przez użytkownika danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych osobowych może uniemożliwić kontakt z użytkownikiem lub świadczenie usług przez Prowadzącego Serwis.

6. W celu ochrony danych osobowych użytkowników, przetwarzanie tych danych odbywać się będzie na zasadach właściwych dla poziomu "wysoki" zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024). 

7. Administrator dokłada wszelkich starań aby dane użytkowników zabezpieczone były przed nieupoważnionym dostępem, ujawnianiem lub wykorzystywaniem. Dostęp do danych osobowych Użytkowników posiada ograniczona liczba pracowników spółki „BEBIO” Sp. z o. o. w Warszawie zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.


§ 3

1. Rodzaj danych osobowych gromadzonych, przetwarzanych, wykorzystywanych i przechowywanych przez Prowadzącego Serwis stanowi o sposobie ich wykorzystania i przetwarzania. Niektóre z tych danych przechowywane są w plikach cookie i zapisywane na komputerze użytkownika (zob. cześć II niniejszej Polityki Prywatności).

2. Prowadzący Serwis chroni dane osobowe użytkowników serwisu w zakresie wyznaczonym przez przepisy prawa.

3. Dane osobowe ze względu na ich rodzaj mogą być wykorzystywane w różnoraki sposób:

a) informacje o osobach prawnych, podane do informacji publicznej – informacje przechowywane bezterminowo, nie objęte plikami cookie, klasyfikacja: dane publiczne;

b) identyfikator indywidualny/identyfikator sesji, połączenie sesji, preferencje układu, strona odsyłająca, program przekierowujący, strumień kliknięć, identyfikator tokenu, identyfikator serwera, identyfikator platformy, informacje o dostępie – przechowywanie informacji trwa do 6 miesięcy od ostatniego logowania – zapis plików cookie jako funkcja strony, dane osobowe – dane sesji przeglądarki;

c) dane marketingowe – funkcja strony, zapisywane w plikach cookie, obejmują dane publiczne oraz dane sesji przeglądarki, numer konta klienta lub osoby przeglądającej serwis, adres e-mail, a w przypadku wskazania: imię i nazwisko. Sprzedaż danych podmiotom trzecim, preferencje, informacje o zamówieniach, adres IP – przechowywane – w braku wcześniejszej dyspozycji użytkownika – przez 3 lata od dnia ostatniego logowania;

d) śledzenie podmiotów trzecich i dane analityczne – zapisywane w plikach cookie jak i okres przechowywania – zależne od podmiotów trzecich, które zbierają informację stosownie do własnych zasad dotyczących danych analitycznych i śledzenia;

e) dane finansowe – nie podlegają zapisowi do plików cookie, gromadzone są informacje o koncie użytkownika, dokumentacja, szczegóły zamówień – przechowywane przez 5 lat od dnia ostatniej płatności.


§ 4

1. Prowadzący Serwis nie przekazuje podmiotom trzecim danym osobowych użytkowników serwisu.

2. Wykorzystywanie danych osobowych użytkowników serwisu ma miejsce w zakresie:

 1. obsługi zamówień;

 2. celów księgowych;

 3. subskrypcji, w tym przesyłania – za zgodą użytkowników – informacji o Prowadzącym Serwis, produktach i oferowanych usługach.


3. Użytkownicy serwisu mogą w każdym momencie cofnąć zgodę na przekazywanie informacji handlowych jak również zaktualizować, zmienić bądź usunąć swoje dane osobowe.

4. Prowadzący Serwis może przekazywać dane osobowe podmiotom trzecim – jak np. kurierom czy też partnerom handlowym w zakresie jakim jest to konieczne dla wywiązania się z umowy z użytkownikiem serwisu i tylko dla celów wyszczególnionych w umowie.


II. Pliki COOKIE

§ 6

 1. Plik cookie stanowi plik tekstowy – fragment tekstu, który przeglądarka internetowa zapisuje na komputerze użytkownika, stosownie do poleceń kierowanych ze stron internetowych. Możliwe jest skierowanie zapytania przez stronę internetową o zgodę na pobranie wygenerowanych przez stronę plików cookie.

 2. Pliki cookie składają się z: nazwy zmiennej, wartości i terminu ważności. Wartości plików Cookiem mogą być szyfrowane ze względów bezpieczeństwa.

 3. Obsługiwane przez przeglądarki internetowe pliki cookie to: pliki sesji i pliki trwałe.

§ 7

 1. Plik sesji związany jest sesją przeglądarki tj. istnieje do momentu zakończenia sesji. Gdy przeglądarka jest zamykana – pliki sesji znikają. Pliki sesji służą do: identyfikacji sesji przeglądarki oraz w celu utrzymywania łączności między odwiedzonymi stronami www, w celu zapewnienia działania przycisków nawigacji – jak np. „wstecz” lub „do przodu”.

 2. Pliki trwałe służą do przechowywania informacji pomiędzy sesjami przeglądarki, a wygasają dopiero z upływem terminu ich ważności. Potrzebne są one w sytuacjach gdy użytkownikom zależy i gdy wyrażają zgodę, aby przeglądarka zapamiętała „login” oraz hasła użytkownika pomiędzy sesjami. Informacje te zostają usunięte z systemu wraz z plikami Cookie, będącymi ich nośnikiem.

§ 8

 1. Wypożyczalnia internetowa www.beactivetv.pl używa plików Cookie różnego rodzaju, stosownie do ich rodzaju oraz ze względu na typ przechowywanych w nich danych osobowych (szczegóły w klasyfikacji danych).

 2. Wypożyczalnia internetowa www.beactivetv.pl stosuje następujące rodzaje plików Cookie:

a) podstawowe – wewnątrz tych plików nie są przechowywane dane osobowe, pliki te potrzebne są jedynie w zakresie funkcjonowania przycisków nawigacji. W razie aktywowania do zapisu tylko tych plików – zgoda użytkownika nie jest konieczna.

b) funkcja strony – pliki potrzebne są do zapisywania np.: informacji odnośnie logowania pomiędzy sesjami, dotyczących personalizacji stron i preferencji, zawartości koszyka – w tym celu wykorzystuje się pliki sesji i pliki trwałe

c) śledzenie – stosowane do monitorowania i śledzenia za pomocą urządzeń i technologii podmiotów zewnętrznych w tym: historii przeglądania, materiałów marketingowych, ustawień stron i innych.

d) nie dotyczy – oznacza to, że dane osobowe nie są zazwyczaj zapisywane w pliku cookie, ale mogą być gromadzone przez stronę internetowa i przechowywane w bazie danych.


§ 9

Poniższe instrukcje dotyczą sposobu blokowania oraz usuwania plików cookie w popularnych przeglądarkach internetowych. Prowadzący Serwis nie ponosi odpowiedzialności za aktualność tych instrukcji. Użytkownicy korzystający z przeglądarek, które nie zostały uwzględnione w poniższym wyliczeniu proszeni są o zapoznanie się ze sposobami blokowania i usuwania plików cookie stosownie do „pomocy” lub instrukcji zawartych lub dołączonych do ich przeglądarek.

Google Chrome usuwanie plików cookie: Ścieżka dostępu Klucz > Ustawienia > Ustawienia zaawansowane > Ustawienia treści. W „Pliki cookie” klikamy: „Wszystkie pliki cookie i dane witryn”. Należy wybrać stronę i kliknąć „x”, w celu usunięcia plików cookie dotyczących tej strony. Blokowanie plików cookie: (może spowodować, że strony nie będą działać). Ścieżka dostępu Klucz > Ustawienia > Ustawienia zaawansowane > Ustawienia treści. W „Pliki cookie” należy wybrać opcję „Zarządzaj wyjątkami”, a następnie wpisać nazwę strony i kliknąć „Blokuj.

Microsoft Internet Explorer usuwanie plików cookie: Ścieżka dostępu Narzędzia > Opcje internetowe > Ogólne > Historia przeglądania. Należy kliknąć „Wyświetl pliki”, w celu aktywacji okna plików pamięci podręcznej, a następnie usunąć wybrane pliki cookie (pliki z prefiksem „cookie:”). Blokowanie plików cookie: (może spowodować, że strony nie będą działać). Ścieżka dostępu Narzędzia > Opcje internetowe > Prywatność > Witryny. Następnie wpisujemy adres witryny sieci i klikamy „Zablokuj”.

Apple Safari usuwanie plików cookie: Ścieżka dostępu Safari > Preferencje > Prywatność > Szczegóły. Należy wybrać stronę i kliknąć „Usuń”, w celu usunięcia plików cookie. Blokowanie plików cookie (może spowodować, że strony nie będą działać). Ścieżka dostępu Safari > Preferencje > Prywatność. Wybiera się: opcję blokuj pliki cookie „Od innych podmiotów i reklamodawców”, lub „Zawsze”.

Mozilla Firefox usuwanie plików cookie: Ścieżka dostępu Narzędzia -> opcje- > prywatność- > Wyświetl ciasteczka. Następnie klikamy "usuń wszystkie ciasteczka” w celu usunięcia plików cookie. Blokowanie plików cookie: (może spowodować, że strony nie będą działać). Ścieżka dostępu Narzędzia > Opcje > Prywatność > Wyjątki. Następnie wpisujemy adres strony www i klikamy „zablokuj”.

§ 10

 1. Określone informacje o czynnościach użytkowników zapisywane są na serwerze. Dane wykorzystywane są jedynie w celu zarządzania serwisem oraz zapewnienia sprawnej obsługi usługi hostingowej. 

 2. Zapisowi w tej drodze podlegać mogą:

a) czas nadejścia i wysłania odpowiedzi,

b) nazwa stacji,

c) informacje o błędach,

d) adres URL strony poprzednio odwiedzanej - jeżeli przekierowanie nastąpiło poprzez hiperłącze,

e) dane o przeglądarce użytkownika,

f) numer adres IP.

3. Powyższe dane nie są powiązane z konkretnymi osobami – mają one wyłącznie ograniczony, przedmiotowy charakter.§ 11

 1. Zawarcie umowy z Prowadzącym Serwis stanowi wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych użytkownika/kupującego stosownie do przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133 poz. 882) oraz w celu realizacji umowy.

 2. Prowadzący Serwis dochowuje należytej staranności w celu ochrony i zabezpieczania danych osobowych użytkowników serwisu, w szczególności przed niedozwolonymi działaniami osób trzecich.

 3. Konstrukcja techniczna serwisu obejmuje stosowne zabezpieczenia w zakresie połączeń, strony internetowej oraz serwerów zapewniając odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych osobowych.

 4. Prowadzący Serwis oświadcza, iż dane osobowe użytkowników wykorzystywane są jedynie w celu realizacji obsługi użytkowników oraz jej należytego poziomu.

 5. Użytkownicy mogą uzyskać wgląd w gromadzone dane osobowe, a także aktualizować je – uprawnienie powyższe realizowane jest za pośrednictwem adresu e-mail Prowadzącego Serwis: kontak@beactivetv.pl§ 12

 1. Niniejsza Polityka Prywatności może zostać zmieniona przez Prowadzącego Serwis i obowiązuje od momentu opublikowania jej pod adresem: http://beactivetv.pl/strona/polityka-prywatnosci

 2. Jeżeli Prowadzący Serwis i użytkownik podpisali odrębne porozumienie określające reguły ochrony danych osobowych użytkownika – w tym zakresie zasady niniejszej Polityki Prywatności stosuje się jedynie w zakresie w jakim dadzą się one pogodzić z postanowieniami tego porozumienia.

 3. Zmiana danych kontaktowych użytkownika, a także kierowanie wszelkiego rodzaju uwag związanych z funkcjonowaniem wypożyczalni internetowej możliwe jest za pośrednictwem adresu e-mail: kontakt@beactivetv.pl