Regulamin serwisu

Serwis internetowy www.beactivetv.pl (" Serwis") jest prowadzony przez spółkę „BEBIO" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie pod adresem: 02-677 WARSZAWA, ul. Cybernetyki 13/19 wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000424933, o kapitale zakładowym w wysokości 20.000,00 PLN, NIP: 5252533572, REGON: 146181882. Osoby wchodzące w skład Zarządu/Wspólnicy: obywatel grecki Eleftherios Kavoukis (PESEL: 75041719439) – Prezes Zarządu / 200 udziałów o wartości 10.000 PLN/ beneficjent rzeczywisty, obywatelka polska Ewa Chodakowska – Kavoukis (PESEL: 82022415743) – Wiceprezes Zarządu / 200 udziałów o wartości 10.000 PLN/ beneficjent rzeczywisty.
Dane kontaktowe:
Adres email: kontakt@beactivetv.pl
Numer telefonu: +48 799 355 560, infolinia czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00-16.00.

§ 1.

 1. Ilekroć w Regulaminie mowa jest o:
  • BEBIO– należy przez to rozumieć spółkę „BEBIO" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie pod adresem: 02-677 Warszawa, ul. Cybernetyki 13/19 wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000424933, o kapitale zakładowym w wysokości 20.000,00 PLN, NIP: 5252533572, REGON: 146181882;
  • Użytkownik– osoba fizyczna będąca konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego korzystająca z Serwisu;
  • Aplikacja Mobilna– oprogramowanie umożliwiające korzystanie z Serwisu oraz dostęp do Materiałów Audiowizualnych objętych Umową, przeznaczone dla urządzeń przenośnych, takich jak: tablety, telefony komórkowe, smartfony oraz palmtopy, wyposażonych w odpowiednie systemy operacyjne;
  • Materiały Audiowizualne– wszelkie treści publikowane lub udostępniane w Serwisie przez BEBIO, w dowolnej formie, w szczególności treści audiowizualne, tekstowe, graficzne, fotograficzne oraz dźwiękowe, niezależnie od tego, czy stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych stanowiące towar zawierający treść cyfrową lub usługę cyfrową lub z nimi połączony w taki sposób, że brak treści cyfrowej lub usługi cyfrowej uniemożliwiłby jego prawidłowe funkcjonowanie
  • Serwis– serwis internetowy BeActiveTV należący do BEBIO, dostępny pod adresem internetowym https://www.beactivetv.pl lub jego rozwinięciami; poprzez Serwis BEBIO, w wyniku zawartej Umowy, umożliwia Użytkownikowi dostęp do Materiałów Audiowizualnych na zasadach określonych Umową;
  • Umowa– umowa zawierana na odległość drogą elektroniczną między BEBIO i Użytkownikiem, której przedmiotem jest świadczenie przez BEBIO Usługi VOD w Serwisie. Treść Umowy wyznaczają postanowienia Regulaminu;
  • Usługa VOD– odpłatna audiowizualna usługa medialna, polegająca na dostarczaniu treści cyfrowych Użytkownikowi w postaci Materiału Audiowizualnego, w celu ich obejrzenia za pośrednictwem Serwisu, w szczególności w miejscu i czasie wybranym przez Użytkownika;
  • Platforma sprzętowa– środowisko programistyczne spełniające określone w Regulaminie minimalne parametry techniczne i posiadające dostęp do Internetu, pozwalające na korzystanie z Serwisu;
  • Cennik– aktualny cennik dla danego rodzaju Subskrypcji prezentowany na www.beactivetv.pl.
  • Usługi VOD Social Media– nieodpłatne audiowizualne usługi medialne, polegające na dostarczaniu treści cyfrowych Użytkownikowi w postaci Materiału Audiowizualnego, w celu ich obejrzenia za pośrednictwem Social Mediów BEBIO lub Ewy Chodakowskiej – Kavoukis w ramach platform Facebook, Instagram, Youtube, TikTok, w szczególności w miejscu i czasie wybranym przez Użytkownika. Usługi VOD Social Media mogą zawierać skrócone wersje materiałów dostępnych w wersji odpłatnej lub materiały niepublikowane w ramach Serwisu. Warunkiem obejrzenia materiałów może być zaobserwowanie danego profilu w ramach Social Media przez Użytkownika zgodnie z ustawieniami prywatności kanałów komunikacyjnych w ramach Social Mediów. Korzystanie z Materiałów dostępnych w ramach usługi nie wymaga rejestracji w Serwisie ani podawanie dodatkowych danych niż wskazane przez administratorów danych w Social Mediach z których korzysta Użytkownik.
 2. Regulamin określa szczegółowe zasady zawierania Umowy oraz korzystania z Serwisu, w tym dostarczania Materiałów Audiowizualnych. Regulamin jest dostępny dla Użytkowników na stronie http://beactivetv.pl/regulaminy.
 3. Regulamin Serwisu stanowi regulamin, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 4. Użytkownik przed rejestracją w Serwisie powinien zapoznać się z Regulaminem. Użytkownik rejestrując konto w Serwisie potwierdza, że zapoznał się Regulaminem oraz akceptuje zawarte w nim postanowienia w całości i bez zastrzeżeń. Oświadczenie to jest składane poprzez oznaczenie aktywnego pola, wyszczególnionego i widocznego w toku rejestracji.
 5. Serwis zapewnia Użytkownikom korzystającym z towarów lub treści dostarczanych cyfrowo:
  1. integrację - połączenie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z elementami środowiska cyfrowego konsumenta i włączenie ich do tych elementów w celu zapewnienia zgodności z umową o dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej;
  2. kompatybilność - współdziałanie treści cyfrowej, usługi cyfrowej, lub towaru ze sprzętem komputerowym lub oprogramowaniem, które są zazwyczaj używane do korzystania z treści cyfrowej, usługi cyfrowej, lub towaru tego samego rodzaju, bez konieczności ich przekształcania;
  3. funkcjonalność - zdolność treści cyfrowej, usługi cyfrowej lub towaru do pełnienia swoich funkcji z uwzględnieniem ich przeznaczenia;
  4. interoperacyjność - zdolność treści cyfrowej, usługi cyfrowej lub towaru do współdziałania ze sprzętem komputerowym lub oprogramowaniem innymi niż te zazwyczaj używane do korzystania z treści cyfrowej, usługi cyfrowej lub towaru tego samego rodzaju;

pod warunkiem korzystania z tych treści lub usług zgodnie z warunkami technicznymi określonymi w niniejszym Regulaminie dot. w szczególności wymagań sprzętowych lub warunków technicznych koniecznych do spełnienia przez Użytkownika celem skorzystania z oferowanych Produktów. W przypadku treści cyfrowych prowadzący Serwis informuje o aktualizacjach, w tym dotyczących zabezpieczeń, niezbędnych do zachowania zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową oraz dostarcza je Konsumentowi przez czas:

     a. dostarczania treści cyfrowej lub usługi cyfrowej określony w umowie, na podstawie której dostarczanie następuje w sposób ciągły, lub

     b. zasadnie oczekiwany przez Konsumenta, uwzględniając rodzaj treści cyfrowej lub usługi cyfrowej i cel, w jakim są wykorzystywane, oraz okoliczności i charakter umowy, jeżeli umowa przewiduje dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej jednorazowo lub częściami.

 1. W ramach Serwisu możliwe jest stosowanie plasowania - rozumie się przez to przyznawanie określonej widoczności produktom lub wagi nadawanej wynikom wyszukiwania przez prowadzącego Serwis, w ramach funkcji wyszukiwania internetowego – w przypadku plasowania prowadzący Serwis wskazuje kryteria porządkowania Produktów oraz umożliwia zmianę tych kryteriów stosownie do wskazanych w wyszukiwaniu opcji.

§ 2

 1. Aby uzyskać dostęp do Usługi VOD należy dokonać rejestracji w Serwisie.
 2. Użytkownik, rejestrując się w Serwisie, powinien wskazać w formularzu swoje dane pozwalające na jego poprawną identyfikację. Warunkiem rejestracji w Serwisie jest wskazanie przez Użytkownika wszystkich wymaganych danych.
 3. Użytkownik może dokonać rejestracji w Serwisie za pośrednictwem konta zewnętrznego w serwisie Facebook lub Google. Rejestracja za pośrednictwem konta zewnętrznego wymaga akceptacji regulaminu tego serwisu.
 4. W efekcie rejestracji Użytkownika w Serwisie, wyboru rodzaju subskrypcji i opłacenia dostępu do Usługi VOD dochodzi do zawarcia Umowy pomiędzy Użytkownikiem a BEBIO.
 5. BEBIO przekazuje Użytkownikowi potwierdzenie zawarcia Umowy oraz wyrażenia zgody na dostarczenie treści cyfrowych w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od Umowy na trwałym nośniku (poprzez e-mail).

§ 3

 1. W ramach Serwisu oraz Aplikacji Mobilnej dostępna jest możliwość zakupu abonamentu na Usługę VOD w modelu subskrypcji.
 2. Przez subskrypcję należy rozumieć usługę sprzedaży abonamentu na dostęp do Usługi VOD w określonych odstępach czasu (dalej „ Subskrypcja") zgodnie z Cennikiem.
 3. Subskrypcje odnawialne na okres 1 (jednego) miesiąca, na okres 3 (trzech) miesięcy oraz na okres 12 (dwunastu) miesięcy są zawierane na czas nieokreślony z możliwością ich wypowiedzenia w każdym czasie ze skutkiem na koniec bieżącego okresu rozliczeniowego. Okresem rozliczeniowym jest jeden miesiąc liczony jako 30 kolejnych dni kalendarzowych – w przypadku subskrypcji na okres 1 miesiąca oraz trzy miesiące liczone jako 90 kolejnych dni kalendarzowych – w przypadku subskrypcji na okres trzech miesięcy, oraz 12 miesięcy liczone jako 365 kolejnych dni kalendarzowych – w przypadku subskrypcji na okres dwunastu miesięcy. Zakup subskrypcji odnawialnej na okres 1-miesiąca oraz 3-miesięcy dostępny jest w Serwisie oraz w Aplikacji Mobilnej. Zakup subskrypcji odnawialnej na okres 12 miesięcy dostępny jest wyłącznie w Aplikacji Mobilnej.
 4. Subskrypcja jednorazowa na okres 3 miesięcy oraz Subskrypcja jednorazowa na okres 12 miesięcy jest umową na czas określony i kończy się wraz z ostatnim dniem okresu na jaki została zawarta.
 5. Przy rejestracji w Serwisie Użytkownik powinien:      1) wybrać rodzaj Subskrypcji z listy dostępnych: tj. "1 miesiąc", „3 miesiące subskrypcja odnawialna”, „3 miesiące subskrypcja jednorazowa”,„12 miesięcy subskrypcja jednorazowa”;      2) złożyć w Serwisie zamówienie poprzez użycie przycisku „Wybieram” oraz założenie konta w Serwisie.
 6. Przy zakupie w Aplikacji Mobilnej Użytkownik powinien:      1) Wybrać rodzaj Subskrypcji z listy dostępnych, tj. „1 miesiąc", „3 miesiące" lub „12 miesięcy"      2) Złożyć w Aplikacji Mobilnej zamówienie poprzez użycie przycisku „Subskrybuj"
 7. Świadczenie Usługi VOD trwa od momentu zawarcia Umowy aż do momentu jej rozwiązania w wyniku:      1) anulowania Subskrypcji przez Użytkownika (skutkującej wypowiedzeniem Umowy) najpóźniej na 24 godziny przed rozpoczęciem kolejnego okresu rozliczeniowego;      2) braku środków na karcie płatniczej Użytkownika i pięciu nieudanych próbach obciążenia karty;      3) upływu okresu na jaki została zawarta Subskrypcja (dotyczy Subskrypcji jednorazowej na okres 3 miesięcy, Subskrypcji jednorazowej na okres 12 miesięcy lub dożywotniego dostępu.
 8. Anulowania subskrypcji zakupionej w Serwisie można dokonać w Panelu Użytkownika klikając przycisk „Anuluj subskrypcję" na stronie www Serwisu. Po kliknięciu w ten przycisk użytkownik otrzyma komunikat zwrotny – w zależności od tego metody płatności wybranej przy zakupie subskrypcji.

Jeżeli:

     1) była zrealizowana płatność poprzez aplikację mobilną wyświetli się komunikat: “Anulacja subskrypcji jest możliwa tylko z poziomu sklepu“ i należy wówczas postępować zgodnie z instrukcją opisaną w pkt. 9 poniżej;

     2) była zrealizowana płatność PayU odnawialna zostanie anulowane pobieranie kolejnych opłat oraz wyświetli się komunikat "Pobieranie kolejnych opłat zostało anulowane";

     3) była zrealizowana płatność wraz z rachunkiem telefonicznym to pobieranie kolejnych opłat zostanie anulowane oraz wyświetli się komunikat "Pobieranie kolejnych opłat zostało anulowane";

     4) była zrealizowana płatność jednorazowa PayU/PayPal wyświetli się komunikat "Został zakupiony produkt jednorazowy, brak kolejnych opłat"

 1. Anulowania Subskrypcji zakupionej w Aplikacji Mobilnej można dokonać w AppStore, Google Play i Huawei App Gallery (w zależności od systemu operacyjnego jaki jest zainstalowany w telefonie Użytkownika):

     1) W AppStore - użytkownik musi otworzyć AppStore, wybrać sekcję konto, wybrać sekcję „Subskrypcje", następnie kliknąć w aplikację BeActive TV i dalej odpowiednio „Anuluj subskrypcję" lub „Anuluj okres próbny". Można też anulować subskrypcję z poziomu Ustawień. Więcej informacji: https://support.apple.com/pl-pl/HT202039

     2) W Google Play- użytkownik musi otworzyć Google Play, wybrać sekcję „Konto", sekcję „Płatności i subskrypcje", następnie kliknąć aplikację BeActive TV i następnie „Anuluj Subskrypcję" lub „Anuluj okres próbny". Więcej: https://support.google.com/googleplay/answer/7018481?hl=pl&co=GENIE.Platform%3DAndroid.

     3) W Huawei App Galery - użytkownik musi wejść w Centrum kont > Płatność i zakupy > Subskrypcje/płatności bez podawania hasła. Więcej informacji: https://consumer.huawei.com/pl/support/content/pl-pl00791633/

 1. Intencją Stron w przypadku zawarcia umowy o dożywotni dostęp do Subskrypcji jest nielimitowany czasowo dostęp Użytkownika do Serwisu. W przypadku wykupienia dożywotniego dostępu przez Użytkownika subskrypcja wygasa w następujących przypadkach:

     1) z chwilą śmierci Użytkownika;

     2) z chwilą utraty przez BEBIO dostępu do treści objętych usługą subskrypcyjną,

     3) z chwilą zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej przez BEBIO niezależnie od przyczyny;

     4) w przypadku zaprzestania świadczenia przez BEBIO usług objętych subskrypcją,

     5) z upływem 7 lat od ostatniego logowania się Użytkownika do Serwisu,

 1. W przypadku zakupionego dożywotniego dostępu - abonament płatny jest jednorazowo. W przypadku gdyby doszło do zaprzestania świadczenia usług przez BEBIO z przyczyn określonych w ust. 10 pkt 2 – 5 Użytkownikowi przysługuje zwrot niewykorzystanej części abonamentu w wysokości odpowiadającej różnicy pomiędzy uiszczoną kwotą a wykorzystanym okresem obliczanym wg ceny abonamentu rocznego dostępnego w ramach subskrypcji jednorazowej.
 2. BEBIO może wprowadzać dodatkowe usługi odrębnie płatne w stosunku do usług oferowanych w modelu subskrypcyjnym. W przypadku korzystania subskrypcyjnego dostępu do usług BEBIO może okresowo informować Użytkowników o nowych funkcjonalnościach dostępnych w ramach posiadanych subskrypcji.

§ 4

 1. Za dokonanie zapłaty ceny za dostęp do Usługi VOD uważa się moment uznania rachunku bankowego wskazanego przez BEBIO.
 2. BEBIO nie odpowiada za skutki opóźnień w dokonaniu płatności, za które odpowiedzialność ponoszą podmioty obsługujące płatności.
 3. W razie wystąpienia przyczyn niezależnych od BEBIO, termin rejestracji w Serwisie może ulec wydłużeniu. W takim przypadku BEBIO jest zobowiązane niezwłocznie zawiadomić o tym Użytkownika oraz wskazać nowy, przybliżony termin rejestracji. Jeżeli nowy termin nie zostanie zaakceptowany przez Użytkownika – może on odstąpić od Umowy, zaś dokonana płatność zostanie Użytkownikowi zwrócona.
 4. Dostęp do Serwisu nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu przez BEBIO potwierdzenia akceptacji płatności przez operatora płatności.

§ 5

Płatności za dostęp do Usługi VOD można dokonać w sposób wybrany w momencie składania rejestracji w Serwisie. BEBIO udostępnia następujące formy płatności za dostęp do Usługi VOD, przy czym BEBIO zastrzega sobie prawo do decydowania o udostępnianych formach płatności dla poszczególnych pakietów:

 1. poprzez szybkie płatności PayU;
 2. kartą płatniczą – obsługiwane karty płatnicze to Visa, Mastercard, Maestro, przy czym pobranie należności następuje w momencie akceptacji transakcji przez operatora płatności;
 3. poprzez PayPal;
 4. wraz z rachunkiem telefonicznym (wyłącznie w przypadku wybrania opcji 1-miesięcznej subskrypcji odnawialnej);
 5. poprzez Aplikację Mobilną - w AppStore, Google Play i Huawei App Gallery (w zależności od systemu operacyjnego jaki jest zainstalowany w telefonie Użytkownika) - opcja dotyczy wyłącznie subskrypcji odnawialnych.

§ 6

 1. Korzystanie z Serwisu, w tym z Materiałów Audiowizualnych, jest dopuszczalne wyłącznie dla celów prywatnych, w żaden sposób niepowiązanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
 2. W ramach Usługi VOD udziela Użytkownikowi niezbywalnej, niewyłącznej i ograniczonej licencji na odtwarzanie Materiałów Audiowizualnych wyłącznie do Użytkownika (na własny użytek). Dla uniknięcia wątpliwości, Użytkownik nie nabywa prawa do:      1) publicznego prezentowania, rozpowszechniania, udostępniania i wszelkiego innego wykorzystywania Materiałów Audiowizualnych w jakiejkolwiek formie;      2) nagrywania lub innego utrwalania Materiałów Audiowizualnych,      3) sprzedaży, najmu, dzierżawy, licencjonowania i innego rozporządzania Materiałami Audiowizualnymi,

  w szczególności w celach komercyjnych lub innych celach, które mają skutkować osiągnięciem przychodu przez Użytkownika.

 3. Użytkownik może korzystać z Serwisu przebywając na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Dostępność Serwisu, w tym Materiałów Audiowizualnych, dla Użytkownika przebywającego poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej może być ograniczona w całości lub części.
 5. Serwis jest dostępny wyłącznie na następujących Platformach sprzętowych spełniających wymagania techniczne określone w Regulaminie, tj. przeglądarkę internetową, Aplikację Mobilną - Android, Aplikację Mobilną - iOS, Aplikację Mobilną - Huawei App Gallery, Aplikację Samsung Tizen, Android TV, Aplikację webOS TV.
 6. Użytkownik uzyskuje dostęp do aktualnej zawartości Usługi VOD. Aktualny wykaz zawartości Usługi VOD jest dostępny w Serwisie. BEBIO może zmienić zawarte w Serwisie dane, w tym Materiały Audiowizualne, w dowolnie wybranym przez siebie momencie. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że niektóre Materiały Audiowizualne mogą być dostępne w ramach Usługi VOD jedynie przez określony czas ze względu na ograniczenia prawne nałożone przez właścicieli treści. Zmiany, modyfikacje lub aktualizacje zawartości Usługi VOD oraz inne zmiany wyglądu Serwisu nie uważa się za zmianę Umowy lub Usługi VOD.
 7. BEBIO oświadcza, że w ramach Usługi VOD mogą zostać uruchomione usługi dodatkowe, np. treningi na żywo i mogą one być udostępniane Użytkownikowi bez konieczności ponoszenia dodatkowych opłat. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że zmiany w usługach dodatkowych są uzależnione od aktualnie przyjętych decyzji BEBIO i nie stanowią zmiany Umowy.
 8. Korzystanie z Usługi VOD wymaga pozostawania zalogowanym w Serwisie podczas tego korzystania.
 9. Użytkownik może jednocześnie korzystać z Materiałów Audiowizualnych poprzez zalogowanie na nie więcej niż jednej Platformie Sprzętowej spośród maksymalnie czterech Platform sprzętowych zarejestrowanych przez niego w ramach Serwisu. Platformy sprzętowe zarejestrowane przez Użytkownika mogą być następnie przez niego swobodnie zmieniane (w ramach ich liczbowego limitu, tj. czterech), przy czym dostęp Użytkownika do Materiałów Audiowizualnych może nie być możliwy na każdej z Platform Sprzętowych jednocześnie. Zarejestrowanie Platformy sprzętowej następuje poprzez zalogowanie się przez Użytkownika do swojego konta w Serwisie na danej Platformie sprzętowej. Użytkownik może zarządzać swoimi Platformami sprzętowymi poprzez zakładkę „ Moje Urządzenia".
 10. Użytkownik może wypełnić ankietę, której celem jest jak najlepsze dopasowanie treningów do celów określonych przez Użytkownika. Użytkownik ma prawo pominąć pytania w ankiecie, na które nie chce udzielić odpowiedzi, jednak wiąże się to ze zmniejszeniem możliwości dopasowania planów treningowych do celów określonych przez Użytkownika.

§ 7

 1. Użytkownik ma obowiązek korzystania z Serwisu w sposób zgodny z Regulaminem oraz obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Użytkownik jest obowiązany do korzystania z udostępnionych Materiałów Audiowizualnych w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej BEBIO oraz osób trzecich. Użytkownik obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 3. Działania Użytkownika wykraczające poza udzieloną licencję stanowią naruszenie Regulaminu.
 4. Dostęp do Serwisu, Usługi VOD lub Materiałów Audiowizualnych może zostać Użytkownikowi zablokowany w przypadku, gdy Użytkownik:
  1. wykorzystuje Serwis, Usługę VOD lub Materiały Audiowizualne do celów niezgodnych z ich przeznaczeniem lub na szkodę osób trzecich;
  2. utrudnia innym Użytkownikom korzystanie z Serwisu, Usługi VOD lub Materiałów Audiowizualnych, w tym przez ingerencję w poszczególne elementy Serwisu lub środowiska informatycznego, w którym znajdują się Materiały Audiowizualne;
  3. podejmuje działania mające na celu odczytanie haseł do kont innych Użytkowników, w tym podejmuje próby nieuprawnionego odgadnięcia tych haseł;
  4. udostępnia login lub hasło do swojego konta w Serwisie innym Użytkownikom lub nieuprawnionym osobom trzecim;
  5. zamieszcza w Serwisie lub środowisku informatycznym, w którym znajdują się Materiały Audiowizualne skrypty, programy lub pliki, które mogą zakłócać funkcjonowanie Serwisu lub środowiska informatycznego, w którym znajdują się Materiały Audiowizualne;
  6. stosuje rozwiązania (w tym urządzenia lub oprogramowanie) umożliwiające korzystanie z Usług VOD w sposób nieuprawniony (w szczególności – nie na podstawie zawartej Umowy);
  7. dopuszcza się naruszenia Regulaminu – po skierowaniu do niego przez Administratora wezwania w tym zakresie oraz bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu na zaniechanie.
 5. Zablokowanie dostępu do Usługi VOD skutkuje rozwiązaniem Umowy w trybie natychmiastowym.

§ 8

 1. Do zawarcia Umowy niezbędne jest, aby Użytkownik:
  1. posiadał dostęp do Internetu (o parametrach podanych poniżej),
  2. korzystał z urządzenia posiadającego przeglądarkę internetową o danych podanych poniżej,
  3. posiadał dostęp do skrzynki poczty e-mail.
 2. Do korzystania z Serwisu i Usługi VOD niezbędne jest, aby Użytkownik posługiwał się urządzeniem oraz spełniał wymagania techniczne określone poniżej:
  1. w przypadku wszystkich urządzeń:
   1. Łącze internetowe pozwalające na oglądanie filmów w pełnej jakości:
    1. jakość SD 480p - minimum 2 Mb/s, zalecane 3 Mb/s
    2. jakość HD 1080p - minimum 5 Mb/s
   2. powstrzymanie się od korzystania z innych aplikacji podczas odtwarzania Materiałów Audiowizualnych;
   3. korzystanie ze strony www.beactivetv.pl;
   4. włączenie obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej;
  2. w przypadku komputerów/laptopów za pośrednictwem przeglądarki www:
   1. zainstalowana przeglądarka internetowa wskazana poniżej:
    1. Google Chrome (wersja: najnowsza i jedna pełna wersja wstecz)
    2. Mozilla Firefox wersja: najnowsza i jedna pełna wersja wstecz)
    3. Microsoft Edge (wersja: najnowsza i jedna pełna wersja wstecz)
    4. Safari (Mac, wersja: najnowsza i jedna pełna wersja wstecz)

Dodatkowe informacje o obsłudze przeglądarek:

 • Przeglądarka musi obsługiwać Widevine, PlayReady lub Fairplay DRM.
  • Może się zdarzyć, że przeglądarka lub konkretna wersja przeglądarki nie będzie obsługiwana, jeśli dostawca DRM (Google, Microsoft lub Apple) zablokuje ją.
  • Przeglądarka pochodzi z oficjalnego i publicznego źródła (nie jest to wersja beta, ani developerska).

Wymagania sprzętowe:

 • Windows: minimum Procesor Intel i3, 1,5 GHz lub szybszy z 4 GB pamięci RAM. Windows 8.1 lub nowszy

  • Mac: minimum Procesor Intel i3, 1,5 GHz lub szybszy, 4 GB RAM / 128 MB VRAM. High Sierra lub wyższa.
  • zainstalowane aktualne sterowniki karty graficznej, dostarczone przez producenta komputera;
  • nie jest możliwe odtwarzanie w maszynie wirtualnej, emulatorze bądź sesji Remote Desktop;

   1. w przypadku urządzeń mobilnych za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej:

    1. posiadanie wspieranego urządzenia mobilnego wyposażonego w system Android z najnowszą wersją systemu lub wersją systemu cztery pełne wersje wstecz
    2. posiadanie wspieranego urządzenia mobilnego wyposażonego w system Android z najnowszą wersją systemu lub wersją systemu cztery pełne wersje wstecz
    3. do korzystania z funkcji integracji z aplikacją Spotify i/lub Apple Music, konieczne jest posiadanie aktualnej wersji tych aplikacji
   2. w przypadku telewizorów obsługujących Aplikację Android TV:

    1. posiadanie wspieranego telewizora wyposażonego w system Android TV;
    2. wspieramy Android TV w wersji najnowszej lub wersją systemu trzy wersje wstecz.
   3. w przypadku telewizorów obsługujących Aplikację Samsung Tizen:

    1. posiadanie wspieranego telewizora wyposażonego w system Samsung Tizen;
    2. wspieramy Samsung Tizen w wersji najnowszej lub wersją systemu trzy wersje wstecz.
   4. w przypadku telewizorów obsługujących Aplikację webOS:

    1. posiadanie wspieranego telewizora wyposażonego w system webOS;
    2. wspieramy webOS w wersji najnowszej lub wersją systemu trzy wersje wstecz.
 1. BEBIO nie gwarantuje prawidłowego działania Serwisu w przypadku, gdy Platforma sprzętowa Użytkownika nie spełnia wymogów technicznych określonych w Regulaminie.
 2. BEBIO nie gwarantuje prawidłowego działania funkcji zależnych od działania aplikacji lub zewnętrznych bibliotek innych dostawców w tym integracji z aplikacją Spotify i/lub Apple Music.
 3. Z uwagi na niezależne od BEBIO ograniczenia techniczne infrastruktury niezbędnej do świadczenia Usługi VOD, BEBIO zastrzega sobie możliwość wprowadzenia limitów w sprzedaży dostępu do Usługi VOD.
 4. BEBIO dokłada wszelkiej staranności w celu zapewnienia wysokiej jakości działania Serwisu, ale w zakresie wynikającym z właściwości sieci Internet, z której korzysta Użytkownik, BEBIO nie gwarantuje nieprzerywanego i niezakłóconego dostępu do Serwisu i Usługi VOD.
 5. Obowiązkiem Użytkownika, przed rejestracją w Serwisie i zawarciem Umowy, jest sprawdzenie, czy posiadane przez niego Platformy sprzętowe spełniają wymogi techniczne określone w Regulaminie. W razie wątpliwości, Użytkownik ma prawo zwrócić się do BEBIO z wnioskiem o udzielenie dodatkowych wyjaśnień.
 6. Ze względu na niezależne od BEBIO właściwości środowiska informatycznego, którym posługuje się Użytkownik, korzystanie z Serwisu na Platformach sprzętowych może być ograniczone lub niemożliwe, a jakość odtwarzanych materiałów obniżona – w przypadku istnienia/aktywności w ramach ww. środowiska oprogramowania pochodzącego od podmiotów trzecich lub od Użytkownika (w szczególności różnego rodzaju firewalli, programów antywirusowych, blokad, w tym uniemożliwiających wyświetlanie reklam), jego kombinacji lub konfiguracji, mających wpływ na udostępnioną funkcjonalność lub prawidłowe działanie techniczne Serwisu na Platformach sprzętowych. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji, może w szczególności okazać się konieczne odinstalowanie określonego oprogramowania ze środowiska informatycznego, którym posługuje się Użytkownik lub dodanie w jego ramach określonego wyjątku.
 7. Za transmisję danych obejmujących pobranie Aplikacji Mobilnej, jak też korzystanie z Serwisu oraz z Materiałów Audiowizualnych za pomocą Aplikacji Mobilnej może zostać naliczona opłata zgodna z cennikiem operatora GSM, który świadczy usługi telekomunikacyjne dla danego Użytkownika.
 8. Funkcjonowanie Serwisu lub Usługi VoD wymaga cyklicznego monitoringu technicznego, poprawek i konserwacji, co może spowodować czasowe i krótkotrwałe przerwy w działaniu Serwisu lub Usługi VoD. W przypadku przerw w możliwości dostępu, trwających dłużej z powodu awarii, BEBIO dołoży starań, aby usunąć awarię w najkrótszym możliwym czasie.
 9. Podczas korzystania z Serwisu w urządzeniu Użytkownika są zapisywane krótkie informacje tekstowe zwane „plikami cookies". Instalacja plików cookies jest konieczna do prawidłowego działania Serwisu. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies w związku ze świadczeniem usług za pośrednictwem Serwisu, znajdują się w Polityce prywatności dostępnej pod adresem www.beactivetv.pl/strona/polityka-prywatnosci.
 10. Użytkownik może samodzielnie usunąć swoje konto w następujący sposób:
  1. usunięcie konta możliwe jest z poziomu przeglądarki internetowej oraz aplikacji mobilnej Android, aplikacji mobilnej iOS i aplikacji mobilnej Huawei App Gallery;
  2. aby usunąć konto należy wybrać sekcję „Moje konto" a następnie kliknąć przycisk „Usuń konto użytkownika". W celu potwierdzenia decyzji użytkownika konieczne jest podanie prawidłowych danych takich jak login i hasło lub można także potwierdzić decyzję poprzez ponowne zalogowanie się kontem Google, Facebook lub Apple.
  3. usunięcie konta spowoduje utratę wszystkich danych i jest nieodwracalne. Po usunięciu konta ponowne zalogowanie się nie będzie możliwe;
  4. po usunięciu konta, jeśli Użytkownik nie dokonał żadnego zakupu, jego dane zostaną zanonimizowane. Jeśli natomiast zakup się odbył i tym samym do jego konta jest przypisana transakcja, dane Użytkownika zostaną automatycznie zanonimizowane po upływie 5 lat od dokonania zakupu.

§ 9

 1. Użytkownik, będący konsumentem (w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu cywilnego), tj. osobą fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową lub osobą fizyczną zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, który zawarł z BEBIO Umowę może, na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta – bez podania przyczyny – odstąpić od Umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy. Prawo odstąpienia nie przysługuje w przypadkach określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, w tym w przypadku gdy spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu go o utracie prawa odstąpienia od Umowy tj. Usługi VOD.
 2. Ze względu na naturę Usługi VOD, która jest świadczona na żądanie Użytkownika, w przypadku Umowy, która jest zawierana na odległość, BEBIO rozpoczyna świadczenie Usługi VOD po otrzymaniu od Użytkownika wyraźnej zgody na rozpoczęcie świadczenia przed upływem terminu odstąpienia. Oświadczenie obejmujące powyższą zgodę jest składane przez Użytkownika przy rejestracji w Serwisie.
 3. Odstąpienie od Umowy następuje po złożeniu przez Użytkownika stosownego oświadczenia o odstąpieniu dokonanego:
  1. na piśmie na adres: BeBio, ul. Cybernetyki 13/19, 02-677 Warszawa lub
  2. drogą e-mail'ową na adres: kontakt@beactivetv.pl
 4. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 5. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, dostępnym na http://beactivetv.pl/strona/regulamin.
 6. W przypadku odstąpienia od Umowy, Umowę uważa się za niezawartą.
 7. Załącznikami do niniejszego Regulaminu są: Załącznik nr 1: wzór formularza odstąpienia od umowy.
 8. Termin do złożenia (wysłania) oświadczenia o odstąpieniu od umowy określony w art. 27 z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta biegnie od dnia zawarcia umowy (art. 28 pkt 2 tej ustawy).
 9. W razie odstąpienia od Umowy, Użytkownik, jest zobowiązany dostarczyć kserokopię faktury VAT lub paragonu, otrzymanej/otrzymanego od BEBIO.
 10. Po odstąpieniu od Umowy przez Użytkownika, BEBIO zwraca zapłaconą cenę w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia od odstąpieniu. Zwrot ceny następuje poprzez wpłatę na wskazany przez Użytkownika numer rachunku bankowego lub przekazem pocztowym na wskazany adres.
 11. W odniesieniu do Użytkowników -Konsumentów – produkt oferowany za pośrednictwem Serwisu jest zgodny z umową, jeżeli zgodne z umową pozostają w szczególności jego:
  1. opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność, a w odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi - również kompatybilność, interoperacyjność i dostępność aktualizacji;
  2. przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny Konsumentowi, o którym Konsument powiadomił przedsiębiorcę najpóźniej w chwili zawarcia umowy i który przedsiębiorca zaakceptował.
 12. Ponadto Produkt, aby został uznany za zgodny z umową, musi:
  1. nadawać się do celów, do których zazwyczaj używa się towaru tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;
  2. występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, a w odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi - również funkcjonalność i kompatybilność, jakie są typowe dla towaru tego rodzaju i których Konsument może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter towaru oraz publiczne zapewnienie złożone przez przedsiębiorcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że przedsiębiorca wykaże, że: nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć; przed zawarciem umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób; publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję konsumenta o zawarciu umowy; był dostarczany z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia konsument może rozsądnie oczekiwać; był takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które przedsiębiorca udostępnił konsumentowi przed zawarciem umowy, i odpowiadać opisowi takiej próbki lub takiego wzoru.
 13. Do towarów z elementami cyfrowymi wskazane postanowienia stosuje się odpowiednio.
 14. Prowadzący Serwis nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Produktów z umową w zakresie, o którym najpóźniej w chwili zawarcia umowy, wyraźnie poinformował Konsumenta, że konkretna cecha towaru odbiega od wymogów zgodności z umową a Konsument wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy towaru.
 15. Prowadzący Serwis ponosi wobec Konsumentów odpowiedzialność za brak zgodności Produktów z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności towaru do użycia jest dłuższy. W odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi, Prowadzący Serwis ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową treści cyfrowej lub usługi cyfrowej dostarczanych w sposób ciągły, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z umową miały być dostarczane. Czas ten wynosi dwa lata od chwili dostarczenia towaru z elementami cyfrowymi.
 16. Jeżeli Produkt jest niezgodny z umową, Konsument może żądać jego naprawy lub wymiany. Prowadzący Serwis dokona naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której został poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla, uwzględniając specyfikę Produktu oraz cel, w jakim Konsument go nabył.
 17. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy nie doprowadzono Produktu do zgodności z umową, brak zgodności występuje pomimo próby doprowadzenia do zgodności z umowy i jest na tyle istotny że uzasadnia obniżenie ceny.

§ 10

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu jest BEBIO.
 2. Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku ze świadczeniem usług za pośrednictwem Serwisu, w tym informacje do których podania BEBIO jest zobowiązane na mocy obowiązujących przepisów, znajdują się w Polityce Prywatności dostępnej pod adresem www.beactivetv.pl/strona/polityka-prywatnosci.

§ 11

 1. Reklamacje dotyczące działania Serwisu mogą być zgłaszane przez Użytkownika na adres korespondencyjny BEBIO lub drogą elektroniczną na adres kontakt@beactivetv.pl lub za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się pod adresem: https://www.beactivetv.pl/strona/kontakt.
 2. W reklamacji Użytkownik powinien wskazać:
  1. imię i nazwisko Użytkownika, oraz adres e-mail użyty przy rejestracji i logowania w Serwisie; Użytkownik może wskazać także dodatkowe dane do kontaktu
  2. określenie przedmiotu reklamacji oraz okresu będącego przedmiotem reklamacji;
  3. przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację;
  4. podpis Abonenta – w przypadku reklamacji złożonej w formie pisemnej.
 3. W przypadku, gdy reklamacja nie zawiera danych umożliwiających kontakt z Użytkownikiem, reklamację pozostawia się bez rozpoznania.
 4. Jeżeli reklamacja zawiera inne braki niż wskazane ust. 2 lub jeżeli będzie to konieczne do prawidłowego rozpatrzenia reklamacji, BEBIO niezwłocznie wezwie Użytkownika do jej uzupełnienia, określając termin, nie krótszy niż 7 dni, i zakres tego uzupełnienia z pouczeniem, że nieuzupełnienie reklamacji w określonym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu reklamację pozostawia się bez rozpoznania.
 5. BEBIO niezwłocznie potwierdza wpłynięcie reklamacji.
 6. BEBIO udziela odpowiedzi na reklamację w formie pisemnej lub w formie elektronicznej, jeśli w takiej formie złożono reklamację lub Użytkownik wyraził zgodę na odpowiedź w tej formie, w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.
 7. W przypadku nierozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej wniesienia, uważa się, że reklamacja została uwzględniona.
 8. Zgłoszenie reklamacji nie powoduje zawieszenia obowiązku bieżącego regulowania przez Użytkownika Ceny należnej BEBIO z tytułu korzystania z Serwisu.
 9. Użytkownik może korzystać z pozasądowej możliwości rozwiązywania sporów drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy internetowej ODR Unii Europejskiej umożliwiającej składanie reklamacji i dochodzenie roszczeń związanych z zawartą z Użytkownikiem Umową, która znajduje się na stronie: https://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 10. Użytkownik ma prawo dochodzenia roszczeń w postępowaniu sądowym przed właściwym miejscowo i rzeczowo sądem, bez konieczności korzystania z sądownictwa polubownego.

§ 12

 1. Serwis oraz każdy jego element, w tym w szczególności: znaki towarowe, nazwy handlowe, hasła reklamowe (slogany), loga, grafika, obrazy, rysunki, fotografie i nazwy domen, które pojawiają się w Serwisie, należą lub przysługują BEBIO oraz podlegają ochronie prawnej.
 2. Zawartość Serwisu, w szczególności Materiały Audiowizualne, podlegają ochronie prawnej.
 3. Żadna część Serwisu, w tym w szczególności jego nazwa handlowa, slogany (tj. hasła reklamowe), logo, grafika, lub obrazy, nie może być kopiowana lub powielana w jakikolwiek sposób, bez uprzedniej pisemnej zgody BEBIO.
 4. Przystępując do korzystania z Serwisu Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku zachowania naruszającego prawa autorskie, prawa do znaku towarowego, projektu racjonalizatorskiego, wzoru zdobniczego, patentu, dobra osobiste i majątkowe BEBIO lub osób trzecich oraz wszelkie inne prawa własności intelektualnej i przemysłowej.
 5. Z chwilą przesłania przez Użytkownika do Serwisu zdjęcia, filmu lub jakiegokolwiek innego materiału (" Utwór"), stanowiącego utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Użytkownik udziela BEBIO nieodpłatnej, niewyłącznej, wraz z prawem do udzielania sublicencji, przenoszalnej, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, licencji uprawniającej BEBIO do korzystania z Utworu na następujących polach eksploatacji w stosunku do każdego z Utworów:
  1. utrwalanie i zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką egzemplarzy Utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, niezależnie od standardu, systemu i formatu;
  2. współdzielenie przez BEBIO linka polecającego powodujące umieszczenie Utworu wraz z linkiem polecającym w serwisie Facebook;
  3. publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
  4. wprowadzenie Utworu do obrotu, użyczanie i najem oryginału lub egzemplarzy Utworu;
  5. wprowadzanie przez BEBIO modyfikacji do Utworów;
  6. wykorzystanie Utworu dla celów uzasadnionych istniejącymi lub mogącymi się pojawić w przyszłości potrzebami komercyjnymi, biznesowymi lub gospodarczymi Prowadzącego Serwis lub jego następców prawnych oraz partnerów handlowych, w tym w szczególności wykorzystanie Utworu dla celów reklamy, promocji, oznaczenia lub identyfikacji Prowadzącego Serwis lub Serwisu, publikacji w jakiejkolwiek formie, a także oznaczania przedmiotów własności Prowadzącego Serwis;
  7. wprowadzenie Utworu do pamięci komputera i umieszczanie na serwerach oraz wprowadzanie do sieci multimedialnej w tym Internetu, a także sporządzanie kopii takich zapisów.
 6. Ponadto Użytkownik:
  1. wyraża zgodę na wykorzystanie Utworów przez BEBIO w celach promocyjnych i marketingowych, także do promocji Serwisu, w szczególności Utworów z udziałem Użytkownika, co obejmuje również zezwolenie na nieodpłatną publikację i rozpowszechnianie wizerunku Użytkownika utrwalonego na przesłanych Utworach w Internecie, zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych;
  2. oświadcza, że jest autorem nadesłanego przez siebie Utworu oraz, że Utwór ten nie narusza praw osób trzecich, ani bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, a w przypadku takiego naruszenia ponosi za to wszelką odpowiedzialność.
 7. W przypadku odstąpienia od umowy o dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej BEBIO od dnia otrzymania oświadczenia Użytkownika będącego Konsumentem o odstąpieniu od umowy nie może wykorzystywać treści innych niż dane osobowe dostarczone lub wytworzone przez Konsumenta w trakcie korzystania z treści cyfrowych lub usługi cyfrowej dostarczonych przez Serwis, za wyjątkiem wykorzystania dozwolonego bezpośrednio przez prawo.

§ 13

Serwis nie jest źródłem wiedzy medycznej, a wszelkie zawarte w nim informacje nie mogą być traktowane jako zastępstwo konsultacji z lekarzem lub farmaceutą. Przed skorzystaniem z porad i treningów udostępnianych w ramach Serwisu Użytkownik musi być świadomy swojego stanu zdrowia. Zaleca się, aby przed rozpoczęciem treningów skonsultować swój stan zdrowia z lekarzem, w celu wykluczenia przeciwwskazań do stosowania restrykcyjnych diet, suplementacji oraz wykonywania wymagających ćwiczeń fizycznych.

§ 14

 1. Wybrani Użytkownicy mogą zostać zaproszeni do testów Serwisu lub Aplikacji Mobilnej. W zamian za nieodpłatny dostęp do Serwisu lub Aplikacji Użytkownik zobowiązuje do wykonania testu oraz oceny określonych funkcjonalności w porozumieniu z BEBIO jako organizatorem testów.
 2. Udział w testach jest dobrowolny.
 3. Udział w testach nie zmienia warunków wcześniej zawartej Umowy.
 4. Dane Użytkownika pozyskane w ramach testów mogą zostać usunięte przez BEBIO po zakończeniu testów. Informacje uzyskane podczas testów będą wykorzystywane do ulepszenia produktów BEBIO.

§ 15

 1. Regulamin może podlegać zmianom w przypadku zmiany prawa lub warunków świadczenia Usługi.
 2. BEBIO informuje o zmianie Regulaminu za pośrednictwem strony internetowej serwisu www.beactivetv.pl oraz przesyłając informację na adres poczty elektronicznej Użytkownika.
 3. Zmiany w Regulaminie wywołują skutek – w braku odmiennego zastrzeżenia – od dnia zamieszczenia informacji o zmianie. Nowe postanowienia Regulaminu są stosowane do zamówień złożonych po dniu ich wejścia w życie zmian Regulaminu.
 4. W przypadku, gdy Użytkownik nie akceptuje zmiany Regulaminu, jest on uprawniony do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym, pod warunkiem złożenia wypowiedzenia, w formie w której zawarto Umowę, nie później niż w terminie 14 dni od poinformowania o zmianie.
 5. BEBIO nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. utrudnienia w korzystaniu z Serwisu, powstałych na skutek okoliczności, którym BEBIO nie mogło zapobiec lub przewidzieć przy zachowaniu należytej staranności, w tym problemów związanych z działaniem sieci teleinformatycznej lub łączy internetowych, jak również wywołanych zdarzeniami losowymi lub siłą wyższą;
  2. szkody wywołane korzystaniem z Serwisu w sposób nieprawidłowy, w tym korzystaniem z Usługi VOD w sposób sprzeczny z Regulaminem;
  3. awarie sprzętu, systemu lub oprogramowania będą skutkiem czynników niezależnych od BEBIO.
 6. Osoby naruszające przepisy prawa oraz warunki Regulaminu, ponoszą pełną odpowiedzialność za takie działania.
 7. Regulamin jest udostępniany nieodpłatnie przed zawarciem Umowy oraz na każde żądanie Użytkownika, w formie umożliwiającej jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 8. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji jest organem właściwym w sprawach audiowizualnych usług medialnych na żądanie. BEBIO jako usługodawca podlega jurysdykcji Rzeczypospolitej Polskiej.
 9. Regulamin wchodzi w życie z dniem 07 czerwca 2024 r.

ZAŁĄCZNIK Nr 1 do Regulaminu

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat [w tym miejscu Abonent powinien wpisać imię i nazwisko lub nazwę Abonenta, pełny adres pocztowy oraz adres e-mail]

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy o świadczenie usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imię i nazwisko Abonenta(-ów)

– Adres Abonenta(-ów)

– Podpis Abonenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

_________________________

(*) Niepotrzebne skreślić